Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://interoom.pl/

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin („Regulamin”) Sklepu Internetowego („Sklep Internetowy”) określa warunki zakupu towarów na drodze elektronicznej od firmy Inter TWF Danuta Tipolt prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Górna 22, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 532-200-51-58, numer REGON: 142154084, zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr. Ew. 014626/09, zwaną w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem:  http://interoom.pl/
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Polski.
 3. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym jednocześnie zgadza się na zastosowanie do tej sprzedaży postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie sprzedaży na odległość, w tym sprzedaży wysyłkowej, dla Konsumentów zastosowanie mają także, oprócz postanowień Regulaminu, odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271, ze zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 r. poz. 827), oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

2. Zamówienie i Sprzedaż

 

 1. Z wykorzystaniem Sklepu Internetowego Klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu przygotowanie umowy na zakup na odległość różnego rodzaju towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w formule sprzedaży wysyłkowej.
 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym może dojść do zawarcia, bez jednoczesnej obecności obu stron transakcji i przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w formule sprzedaży wysyłkowej.
 3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług - VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki, które są doliczane do wartości zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia kupującemu towarów bez wad. 
 5. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta Sklepu Internetowego w formularzu zamówienia, będą niepełne lub nieprawdziwe, w szczególności, gdy dane dotyczące wieku będą nieprawdziwe.
 7. Każda transakcja sprzedaży będzie potwierdzona rachunkiem z kasy fiskalnej lub, na wyraźne życzenie Klienta niebędącego konsumentem, fakturą VAT, z zastrzeżeniem spełnienia przez Klienta warunków koniecznych dla wystawienia faktury VAT.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronach internetowych pod adresem: http://interoom.pl/. Źle wypełniony lub niekompletny elektroniczny formularz zamówienia będzie odrzucony, a zamówienie automatycznie anulowane.
 9. W celu złożenia ważnego zamówienia, Klient powinien spełnić w szczególności następujące warunki:

(a)    wprowadzić wybrane i dostępne w Sklepie Internetowym towary do wirtualnego koszyka,

(b)   poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola elektronicznego formularza zamówienia,

(c)    zapoznać się z treścią oraz dokonać akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu zamówienia: „zapoznałem się i akceptuje Regulamin”, przyjmuje się, że Klient zaznaczając to pole zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy (przed dokonaniem zakupu),

(d)   jeżeli zamawiany towar oferowany jest w ramach czasowo ograniczonej promocji, przez złożeniem zamówienia należy zapoznać się regulaminem promocji, oraz dokonać akceptacji tego regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w elektronicznym formularzu zamówienia,

(e)    wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta i na przesyłanie informacji handlowych na drodze elektronicznej, co wiąże się z podaniem działającego adresu e-mail poczty elektronicznej należącego do Klienta, oraz z zaznaczeniem odpowiedniego pola zgody na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowych, w elektronicznym formularzu zamówienia,

(f)    zatwierdzić złożone przez siebie zamówienie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola elektronicznego formularza zamówienia z informacją, iż Klient przyjmuje do wiadomości, że klikając na przycisk „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zawiera umowę kupna-sprzedaży na odległość nakładając na niego, zgodnie  z obowiązującym prawem, obowiązek zapłaty, złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku na końcu formularza: „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a formularz zamówienia udostępnia mu co najmniej informacje o głównych cechach przedmiotu umowy (opis kupowanego towaru, oraz ilość, cenę netto, cenę brutto, łączny koszt dostawy i kompletacji dostawy w PLN) oraz informacje o sposobie porozumiewania się sklepu internetowego z konsumentem w tym adres poczty elektronicznej oraz adres pod którym konsument może składać reklamacje, oraz dane identyfikujące Sprzedawcę, w tym informacje o jego firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa, oraz informację o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych i o stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji i przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, a także informacje o sposobie i terminie zapłaty za zmówiony przez Klienta towar, oraz o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę, a także o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz informacje o wzorze formularza odstąpienia od umowy i o kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jak również o sytuacjach, kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje i o okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy, oraz informacje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.       

 

10.Wysłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia oznacza oświadczenie przez Klienta, że zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna/sprzedaży na odległość, określonych towarów znajdujących się w aktualnej ofercie w Sklepie Internetowym i wskazanych w formularzu zamówienia, z obowiązkiem zapłaty, a konsument, przy wydaniu zamówionego towaru otrzyma od Sprzedawcy utrwalone na papierze informacje, o których mowa w art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz wydrukowane na papierze potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży na odległość.

11.Wysłanie prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane, w związku z realizacją zakupu w Sklepie Internetowym są zgodne z prawdą, w szczególności dane dotyczące numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i oświadczenie o byciu płatnikiem podatku VAT (w przypadku żądania przez Klienta faktury VAT).

12.Zamówienia będą realizowane tylko na terytorium Polski.

13.Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia wyśle, na podany w tym formularzu przez Klienta, adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia lub informację o nie przyjęciu zamówienia do realizacji z informacją o przyczynie nieprzyjęcia.

 

3. Płatności i Dostawa

 

 1. Za zakupy w Sklepie Internetowym można płacić w następujący sposób:

(a)    przelewem bankowym (przelewy 24) na rachunek Sprzedawcy przed dostarczeniem towaru – w tym przypadku, towar zostaje wysłany do Klienta, po wpływie środków pieniężnych stanowiących równowartość całkowitego kosztu zamówienia brutto i kosztów przesyłki, na rachunek bankowy Sprzedawcy, 

(b)   za pobraniem, przy odbiorze zamówionego towaru – w tym przypadku towar zostaje wysłany do Klienta w momencie potwierdzenia zamówienia i skompletowania dostawy, a Klient płaci za zamówiony towar oraz pokrywa koszty przesyłki  bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki z towarem.

 1. O ile Klient nie wybrał innej opcji dostawy, standardowo zamówiony przez Klienta towar wysyłany jest za pośrednictwem operatora pocztowego. Koszt przesyłki jest zgodny z aktualnym cennikiem umieszczonym na stronach Sklepu Internetowego, oraz wyświetlanych bezpośrednio w formularza zamówienia na początku składania zamówienia przez Klienta, łącznie z innymi kosztami kompletacji dostawy, jeżeli takie w danym przypadku występują.   
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, jednak nie dłużej niż przewidują to aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do sprzedaży wysyłkowej realizowanej na rzecz konsumentów. W szczególności przewidywany czas dostawy od 2 do 5 dni roboczych dotyczy wyłącznie towarów dostępnych aktualnie w magazynie Sprzedawcy w momencie złożenia zamówienia. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w magazynie Sprzedawcy, wówczas czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony, a o przewidywanej dacie dostawy oraz o możliwości zrezygnowania ze złożonego zamówienia, Klient będzie poinformowany pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu zamówienia.

 

4. Reklamacje i gwarancja

 

 1. Klient we własnym interesie, powinien w obecności pracownika operatora pocztowego/kuriera, sprawdzić czy przesyłka zawierająca zamówiony towar nie została uszkodzona w czasie transportu. Jeżeli okaże się, że przesyłka zawierająca towar jest uszkodzona, w celu usprawnienia procesu ewentualnej reklamacji/zwrotu towaru, należy sporządzić pisemny protokół: zgłoszenia uszkodzenia przesyłki operatorowi pocztowemu/kurierowi, następnie skontaktować się ze Sprzedawcą. Konsument ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki uszkodzonej i odstąpić w ten sposób od zawarcia umowy na odległość przez sklep internetowy:  http://interoom.pl/.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie stwierdzonych wad towaru w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jego wady lub niezgodności z umową, jednak nie później niż w terminie 2 lat licząc od daty wydania towaru. Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa, albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, wówczas ma on prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, jednakże od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
 3. Klient każdą reklamację, o której mowa w ust. 2, składa w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Inter TWF Danuta Tipolt, 05-400 Otwock, ul. Górna 22, podając swoje dane, adres na który ma zostać przesłany towar po uwzględnieniu reklamacji, oraz dane identyfikujące rodzaj i ilość reklamowanego towaru oraz datę jego zakupu (najlepiej także numer zamówienia), oraz opisując wadę i/lub niezgodność towaru z umową.
 4. Reklamowany towar Klient dostarcza na własny koszt do siedziby Sprzedawcy, na adres wskazany w pkt 3. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Konsumentowi pełne udokumentowane koszty wysyłki reklamowanego towaru.
 5. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania rzeczy od uprawnionego z tytułu gwarancji. Jeżeli uznanie reklamacji uzależnione jest od ekspertyzy serwisu producenta, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą elektroniczną, na adres wskazany w formularzu zamówienia, wskazując równocześnie termin rozpatrzenia reklamacji. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest także telefonicznie pod numerem: 696 636 023 lub pocztą elektroniczną: sklep@interoom.pl
 6. Sprzedawca udziela na wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym http://interoom.pl/ kupowane przez konsumentów 24 miesięcznej gwarancji jakości („gwarancja”), która biegnie od daty wydania zakupionego towaru kupującemu.
 7. Gwarancja jakości, o której mowa w ust 6 Regulaminu, w przypadku wady sprzedanego towaru lub jego niezgodności z umową realizowana jest poprzez: naprawę wadliwego towaru, lub w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa przez wymianę wadliwego towaru na nowy. */zwrot zapłaconej ceny, lub wymianę na nowy, lub naprawę, według żądania wykonującego uprawnienia z tytułu gwarancji.
 8.  Sposób rozpatrywania reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji jakości, uregulowany jest w ust 3-5 niniejszego Regulaminu.
 9. Konsument ma możliwość, w przypadku odmowy przez Sprzedawcę uznania zasadności reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji, dochodzić swoich roszczeń na drodze powództwa cywilnego przed sądami powszechnymi, według właściwości miejscowej, a także w drodze skierowania na piśmie swojej sprawy do rozpatrzenia polubownego przez lokalnego (miejskiego lub powiatowego) Rzecznika Konsumentów, adresy siedzib Rzeczników znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php. Pomoc Rzecznika jest bezpłatna i dotyczy wniosków składanych przez konsumentów w zakresie występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

   

5. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument korzystający ze Sklepu Internetowego, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 r. poz. 827), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając Sprzedawcy stosowne pisemne oświadczenie, przesłane listownie na adres: Inter TWF Danuta Tipolt, 05-400 Otwock, ul. Górna 22, podając w oświadczeniu dokładnie swoje dane, adres oraz dane identyfikujące rodzaj i ilość zwracanego towaru i datę zakupu (zaleca się także podanie numeru zamówienia, w celu usprawnienia obsługi zwrotów), w szczególności wykorzystując gotowy formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, chociaż użycie tego formularza, nie jest wymogiem koniecznym dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowiący opis uprawnień konsumenta w kwestii odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy, stanowi integralną część Regulaminu i konsument zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oświadcza, że jednocześnie zapoznał się z treścią Załącznika Nr 1 i Nr 2.   
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za zwracany towar przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Sprzedawca w indywidualnym przypadku nie zaproponował konsumentowi, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zwrócić nieuszkodzony towar Sprzedawcy wysyłając go na adres: Inter TWF Danuta Tipolt, 05-400 Otwock, ul. Górna 22, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 7. Towarów wymienionych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym towaru przygotowanego na indywidualne zamówienie Klienta, określonego w złożonym przez Klienta zamówieniu (np. wykładzin, chodników, mat, tapet, lub innych wyrobów ciętych na wymiar) nie można zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu na zasadzie odstąpienia od umowy, w trybie przewidzianym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  taki towar podlega tylko reklamacji z tytułu wad w ramach udzielonej gwarancji lub rękojmi. Tolerancja cięcia +/- 2%, tolerancja szerokości belek +/-2%

 

6. Ochrona danych osobowych

 

 1. Złożenie zamówienia Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego wyrażenia zgody przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na elektronicznym formularzu zamówienia, na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101 poz.  926, ze zm.).
 2. Dane osobowe podane i wprowadzone przez Klienta do elektronicznego formularza zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi dodatkowo zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na elektronicznym formularzu zamówienia, dane osobowe Klienta, oraz jego dane teleadresowe, przetwarzane będą także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, a Klient będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę i/lub jego partnerów handlowych.
 3. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym i zgadzając się na przetwarzanie jego danych osobowych, wyraża również zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych oraz danych teleadresowych, operatorom pocztowym/firmom spedycyjnym/firmom kurierskim lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne dla celów realizacji zamówienia.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca.
 5. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych  (tj.  Dz.U.  z  2002  roku,  nr  101,  poz.  926  ze  zm.),  tzn.  umożliwia  Klientowi  wgląd  do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

 

7. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wraz z załącznikami (Załącznik Nr 1, Nr 2) jest integralną częścią każdej umowy kupna/sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość ze sprzedawcą i jest dostępny na stronach internetowych: http://interoom.pl/ Klient może Regulamin wydrukować.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronach internetowych: http://interoom.pl/ dla wszystkich korzystających ze Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z datą jej publikacji na stronach internetowych sklepu: http://interoom.pl/ i jest wiążąca dla Stron umów zawieranych w dacie jej wejścia w życie, wszystkie umowy zawarte przed datą publikacji zmiany Regulaminu na stronach internetowych, w zakresie praw i obowiązków Stron tych umów, poddane są Regulaminowi obowiązującemu w dacie ich zawarcia. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu Internetowego, w szczególności praw z tytułu transakcji kupna/sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i w Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej realizacja zamówienia zostanie zawieszona na okres równy okresowi działania siły wyższej powiększony o okres niezbędny do ewentualnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny, z uwzględnieniem skierowania sprawy spornej do Rzecznika Konsumentów, zgodnie z Rozdziałem 4 ust. 9 Regulaminu. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny. Właściwość miejscowa sądu jest określona w odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Regulamin wraz Załącznikami Nr 1 i Nr 2 wchodzi w życie z dniem: 25.12.2014 roku.

 

Załącznik Nr 1 Prawo odstąpienia od umowy

 

1./ Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez sklep internetowy: http://interoom.pl/, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 

2./ Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia/odbioru towaru (lub dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii towaru lub ostatniej części).

 

3./ Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie za pomocą listu poleconego przesłanego na adres: Inter TWF Danuta Tipolt,  Otwock (05-400), ul. Górna 22 lub poczty elektronicznej na adres: sklep@interoom.pl,  o swojej decyzji o odstąpieniu od przedmiotowej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od takiej umowy zawartym w Załączniku Nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

4./ Aby zachować 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: http://interoom.pl/webpage/zwrot-i-reklamacja.html (Załącznik Nr 2 do Regulaminu). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną na Państwa adres wskazany w formularzu).

 

5./ Skutki odstąpienia od umowy:

(a) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym zapłacone przez Państwa koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób wysyłki oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.

(b) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

(c) W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego towaru.

 

6./ Towar zwracany prosimy odesłać na nasz adres:  Inter TWF Danuta Tipolt,  Otwock (05-400), ul. Górna 22, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru rzeczy, w tym także przypadku, gdy towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.

 

7./ W przypadku umów zawieranych na odległość przez sklep internetowy zobowiązujących do sprzedaży towarów, w których nie proponujemy Państwu odbioru rzeczy na nasz koszt w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8./ Nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy w przypadku nabycia towarów przygotowanych na zamówienie, w szczególności wykładzin ciętych na wymiar według indywidualnego zamówienia, oraz w odniesieniu do umów:  

(a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

(f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania

 

Załącznik nr 2 wzór:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez sklep internetowy: http://interoom.pl )

 

 

1./ Adresat oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Inter TWF Danuta Tipolt,  Otwock (05-400), ul. Górna 22, e –mail: sklep@interoom.pl

 

2./ Jako konsument, niniejszym informuję o wykonaniu mojego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w dniu …………….. na odległość przez sklep internetowy: http://interoom.pl, dotyczącej następującego(-cych)   towaru (-ów):

 

 

Lp.

Nazwa towaru (zgodnie z nr katalogowym)

Ilość

Data odbioru towaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3./        Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..

Adres konsumenta: ………………………………………………...

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………

Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy: ………………………

 

 

 

……………………                                         ………………………

(miejscowość/data)                               (podpis/tylko w przypadku wysyłania listem poleconym)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl